TH EN
A A A

บาห์เรนออกร่างข้อกำหนดหัวหอมแห้ง

10 มิถุนายน 2553   
                บาห์เรนแจ้งเวียนประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) เรื่องร่างระเบียบทางเทคนิคเกี่ยวกับหัวหอมแห้ง กำหนดในเรื่องคำจำกัดความ ข้อกำหนด การสุ่มตัวอย่าง วิธีการทดสอบ การบรรจุหีบห่อ และการตลาด ทั้งนี้ เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างนี้จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2553
 
 
 
ที่มา : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?