TH EN
A A A

แคนาดาแก้ไขนโยบายนำเข้าสัตว์เท้ากีบและผลิตภัณฑ์

10 มิถุนายน 2553   
                เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 แคนาดาแจ้งเวียนสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) เรื่องการแก้ไขนโยบายนำเข้าสัตว์เท้ากีบและผลิตภัณฑ์ โดยจะใช้รายชื่อประเทศตามที่ OIE จำแนกสถานภาพความเสี่ยงต่อโรควัวบ้า (BSE) ซึ่งได้แก่ Terrestrial Animal Health Code (พฤษภาคม 2552) รายชื่อเหล่านี้จะมีการปรับปรุงทุกปี เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสถานะโรค BSE ร่างแก้ไขข้อกำหนดส่งผลกระทบต่อสำนักงานตรวจสอบอาหารแคนาดา (CFIA) และกระทรวงสาธารณสุขแคนาดา (Health Canada) โดยระบุให้ตัดส่วนที่มีความเสี่ยง (Specified Risk Material, SRM) อาทิ สมองและประสาทของวัวที่มีอายุ 30 เดือนขึ้นไปออกจากปศุสัตว์ตั้งแต่โรงฆ่าสัตว์และไม่อนุญาตให้นำไปใช้เพื่อการบริโภคของมนุษย์ ทั้งนี้ ข้อกำหนดดังกล่าวไม่ได้บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากประเทศที่มีสถานะความเสี่ยงต่อโรค BSE ต่ำ

                ทั้งนี้ เปิดรับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2553 และมีผลบังคับใช้วันที่ 13 สิงหาคม 2553
 
ที่มา : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?