TH EN
A A A

WTO ชี้ AD กุ้งสหรัฐฝ่าฝืนระเบียบการค้า (1/02/2550)

1 กุมภาพันธ์ 2550   
               Panel ขององค์การการค้าโลกระบุเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2550 ว่า AD   สหรัฐที่เก็บจากกุ้ง 10 เอควาดอร์  ฝ่าฝืนกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ  โดยได้รายงานระบุว่าการใช้วิธีการคำนวณ AD แบบ “Zeroing” เพื่อคำนวณว่าราคาขายกุ้งต่ำกว่าต้นทุนหรือไม่ ทำให้อัตรา AD สูงเกินจริงจึงมีการส่งข้อพิจารณานี้ไปยัง WTO   Dispute Settlement  ซึ่งมีอำนาจที่จะสั่งให้สหรัฐปรับเปลี่ยนมาตรการให้สอดคล้องกับระเบียบการค้าโลก เจ้าหน้าที่การค้าของสหรัฐยังไม่ได้ข้อคิดเห็นต่อผลพิจารณาของ panel  สหรัฐเรียกเก็บภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดกับกุ้งจากบราซิล  จีน  อินเดีย  ไทย  และเวียดนาม สำหรับไทยและอินเดีย panel อีกคณะกำลังพิจารณาอยู่

อ้างอิงจาก : INFOFISH

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?