TH EN
A A A

ออสซี่ปรับปรุงมาตรฐานการรมยาด้วยสาร Methyl Bromide

16 พฤษภาคม 2553   
                 ออสเตรเลียได้ปรับปรุงมาตรฐานการรมยาด้วยสาร Methyl Bromide โดยมีสาระสำคัญดังนี้
 
                 1. เรื่องการตรวจสอบ consignment ก่อนที่จะรมยา โดยกำหนดให้ผู้รมยาทำการตรวจสอบ consignment ให้มีการบรรจุหีบห่อที่พร้อมทำการรมยา หากไม่สามารถตรวจสอบรายละเอียดของ container ได้ตามที่ต้องการ สามารถใช้เอกสารข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าที่รู้รายละเอียดข้อมูลของสินค้าและการบรรจุหีบห่อ หากไม่สามารถได้รับเอกสารข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลที่น่าเชื่อถือได้ ต้องนำ container ลงมาตรวจสอบ
 
                 2. การอ่านผลการรมยา แก้ไขให้มีการอ่านครั้งแรกเมื่อผู้รมยาพิจารณาเห็นว่า สารรมถึงระดับที่คงที่ (Equilibrium)
 
                 3. เรื่องความเข้มข้นของการรมยา ได้กำหนดให้เพิ่มเติมข้อความให้ชัดเจนขึ้นว่า มาตรการกักกันบางมาตรการอาจกำหนดให้มีการรมยาในอัตราที่สูงกว่ามาตรฐานของ AQIS ซึงให้ถือว่าเป็นการรมยาที่สมบูรณ์ ทั้งนี้ การรมยาแบบนี้ส่วนใหญ่ใช้สำหรับสินค้าที่เน่าเสียง่าย และต้องใช้ระยะเวลาสั้นในการรม
อนึ่ง ออสเตรเลียได้ให้การรับรองโรงงานรมยาของไทยแล้ว 45 แห่ง ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2549
 
                 รายละเอียดเพิ่มเติม
www.daff.gov.au/import/general-info/pre-border/afas
 
ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?