TH EN
A A A

เดนมาร์กส่งออกไก่ปนเปื้อน Salmonella

16 พฤษภาคม 2553   
              ฟาร์มไก่หลายแห่งในที่มีรายงานพบการติดเชื้อ Salmonella เดนมาร์กยังคงส่งออกไก่ไปต่างประเทศ โดยในปี 2552 พบว่ามีฟาร์ม 26 แห่งที่ยังคงส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่
 
              ในขณะที่หน่วยงานอาหารเดนมาร์กและอุตสาหกรรมสัตว์ปีกมีความพยายามที่จัดขจัดไก่ติดเชื้อ Salmonella ในประเทศให้หมดไป แต่กลับพบว่าเนื้อไก่ที่พบเชื้อนี้ถูกส่งออกเพื่อจำหน่ายในต่างประเทศ
 
              เมื่อไม่กี่ปีมานี้ อุตสาหกรรมสัตว์ปีกพยายามที่จะจำหน่ายไก่ปลอดเชื้อ Salmonella ในประเทศ แต่ก็ไม่สามารถปกป้องไม่ให้เกษตรกรส่งออกไก่ที่ติดเชื้อดังกล่าวไปต่างประเทศได้ เพราะการส่งออกไปต่างประเทศทำให้สามารถหลีกเลียงข้อบังคับในเดนมาร์กที่ควบคุมการจำหน่ายไก่ปลอดเชื้อนี้
 
              Gunder Jensen หนึ่งในกรรมการฟาร์มสัตว์ปีกเดนมาร์ก (DFP) กล่าวว่า การปฏิบัติไม่มีความจริงใจและมีสองมาตรฐาน คือไม่ต้องการให้จำหน่ายเนื้อไก่ที่ติดเชื้อในประเทศ แต่สามารถจำหน่ายเนื้อไก่เหล่านั้นไปยังต่างประเทศได้ และมีความเห็นว่า หน่วยงานภาครัฐควรควรปิดสถานประกอบการที่ไม่มีมาตรฐาน ในขณะที่ Ole Høegh Sørensen ตำแหน่งประธานแห่งสภาสัตว์ปีกเดนมาร์ก มีความเห็นว่า การจำหน่ายเนื้อสัตว์ปีกไปต่างประเทศนั้นอยู่นอกเหนือจากมติที่วางไว้ แต่ด้วยความต้องการเนื้อสัตว์ปีกในต่างประเทศ ผู้ผลิตเดนมาร์กจึงส่งออกไป ส่วนในเรื่องการปิดโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐานนั้นเป็นหน้าที่ของหน่วยงานด้านสัตวแพทย์
 
 
ที่มา : The Copenhagen post

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?