TH EN
A A A

ประมงรักษาฐานส่งออกปูตลาดไต้หวัน เรียกผู้ประกอบการถกเกณฑ์คุมคุณภาพ (1/02/2550)

1 กุมภาพันธ์ 2550   
              นายนิวัติ  สุธีมีชัยกุล  รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า  ไต้หวันเป็นตลาดนำเข้าปูทะเลมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่ตลาดหนึ่งของไทยมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องแม้รัฐบาลไต้หวันยังไม่ได้กำหนดให้การส่งออกปูทะเลมีชีวิตไปยังไต้หวันต้องผ่านการตรวจสอบรับรองจากหน่วยงานรัฐบาลของประเทศผู้ส่งออก แต่ได้กำหนดมาตรการสุ่มตรวจคุณภาพอย่างเข้มงวด ณ ด่านนำเข้าหากพบว่าสินค้ารุ่นใดไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดจะสั่งห้ามนำเข้าสินค้ารุ่นนั้นๆ ทันทีและหากพบว่าสินค้าจากประเทศใดมีปัญหาด้านคุณภาพบ่อยครั้งก็จะใช้มาตรการประกาศห้ามนำเขาสินค้าจากประเทศนั้นๆ ทันที

              ดังนั้น เพื่อรักษามาตรฐานสินค้าไทยและตลาดส่งออกสินค้าประมงของไทยในไต้หวันโดยเฉพาะตลาดปูทะเลมีชีวิตกรมประมงจึงได้กำหนดมาตรการควบคุมการส่งออกปูทะเลมีชีวิตไปยังไต้หวันโดยให้ผู้รวบรวมปูทะเลมีชีวิตส่งออกแจ้งขอขึ้นทะเบียนกับกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550  ส่วนหลักฐานการขึ้นทะเบียนที่ผู้ประกอบการต้องยื่น ได้แก่  ใบคำร้องสำเนาหนังสือแสดงการเป็นนิติบุคคล หรือ สำเนาบัตรประชาชน รายชื่อฟาร์มเลี้ยงปู  เป็นต้น  หลังจากนั้น  กรมประมงจะดำเนินการตรวจสอบรับรองสถานที่รวบรวมปูทะเลมีชีวิตและฟาร์มเลี้ยงปูเพื่อขึ้นทะเบียนและ ผู้รวบรวมปูทะเลมีชีวิตที่ประมงจะส่งออก
ให้ยื่นขอหนังสือรับรองสุขอนามัยสถานที่รวบรวมปูทะเลประกอบการส่งออกทุกครั้ง

อ้างอิงจาก : แนวหน้า

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?