TH EN
A A A

ไต้หวันปรับ MRLs ยาสัตว์ ( 07 / 05 / 2553 )

14 พฤษภาคม 2553    4816 ครั้ง
                เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553 ไต้หวันได้แจ้งเวียนต่อสมาชิกองค์การการค้าโลก WTO เรื่องการเสนอร่างแก้ไขมาตรฐานข้อกำหนดค่า MRLs ในยาสัตว์ ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งร่างสุดท้ายมีผลบังคับใช้วันที่ 10 มีนาคม 2553 โดยกำหนดไว้ดังนี้

 

ชื่อยาสัตว์

เนื้อเยื่อ

สัตว์

MRLs (ppm)

Avilamycin

กล้ามเนื้อ ไขมัน ตับ ไต เครื่องในสัตว์เพื่อการบริโภค

สุกร ไก่(ยกเว้นไก่ที่ออกไข่ที่มนุษย์บริโภค)

0.05

 

                สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://members.wto.org/crnattachments/2010/sps/TPKM/10_1260_00_e.pdf

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?