TH EN
A A A

อียูกำหนดประเทศที่สามที่สามารถนำเข้าเนื้อสัตว์ได้

14 พฤษภาคม 2553   
                เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2553 สหภาพยุโรปแจ้งเวียนต่อสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) เรื่องการกำหนดรายชื่อประเทศที่สาม อาณาเขต หรือบางพื้นที่ที่อนุญาตให้นำเข้า สัตว์และเนื้อสัตว์มายังสหภาพยุโรป และข้อกำหนดใบรับรองสุขภาพสัตว์ (Veterinary Certificate) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2553
 
                อนึ่ง ร่างกฎระเบียบนี้ใช้แทนกฎหมายที่มีอยู่เดิมในช่วงเปลี่ยนผ่านการนำเข้าสัตว์และเนื้อสัตว์ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ยังคงใช้ใบรับรองสุขภาพสัตว์ Council Decision 79/542/EEC หรือ Council Decision 2003/881/EC ได้ และตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป สินค้าที่นำเข้าสหภาพยุโรปจะต้องแนบใบรับรองตาม Regulation (EU) No 206/2010
              
                สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:073:0001:0121:EN:PDF 
 
 
ที่มา : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?