TH EN
A A A

เกาหลีใต้แก้ไขแนวปฏิบัติตรวจสอบอาหารนำเข้า

7 พฤษภาคม 2553   
                เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553 เกาหลีใต้แจ้งเวียนประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) ว่าด้วยเรื่องการแก้ไขข้อกำหนดแนวปฏิบัติในการตรวจสอบอาหารนำเข้า โดยเกาหลีใต้ได้กำหนดเอกสารที่ต้องแสดงสำหรับอาหารฉายรังสีเพื่อรับรองความปลอดภัยอาหารนำเข้านั้น และกำหนดวิธีการนำเข้าสินค้าอาหารใหม่ หลังได้รับการปฏิเสธการนำเข้าไปแล้ว ทั้งนี้ เปิดรับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ 24พฤษภาคม 2553
 
 
 
 
 
ที่มา : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?