TH EN
A A A

อินเดียออกร่างกฎระเบียบกักกันพืช ปี 2553

7 พฤษภาคม 2553   
                เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2553 อินเดียได้แจ้งเวียนประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) เรื่องร่างกฎระเบียบกักกันพืช ปี 2553 ซึ่งเป็นการแก้ไขครั้งที่ 2 เพื่ออนุญาตให้สินค้า 5 รายการภายใต้ตาราง 6 สามารถนำเข้าได้ ได้แก่ พืชและกิ่งตอน 3 รายการ พืชเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 1 รายการ และมันฝรั่งแผ่น (dried chips of tuber) สำหรับบริโภค 1 รายการ และได้เพิ่มเติมพืชและวัสดุจากพืชอีก 14 รายการ เปิดรับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2553 คาดว่าจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน 2553
 
                รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่
www.agricoop.nic.in
 
 
 
 
ที่มา : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?