TH EN
A A A

แคนาดากำหนดค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืช

7 พฤษภาคม 2553   

                แคนาดาแจ้งเวียนสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) เรื่องร่างค่ากำหนด MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืชหลายชนิด ดังนี้

                1. Acetamiprid ใน stone fruits เช่น แอพริคอท nectarines พีช เชอรี่หวาน เชอรี่เปรี้ยว ซึ่งกำหนดค่า MRLs ไว้ที่ 0.7 ppm ส่วนในพลัมพรุนแห้ง กำหนดค่า MRLs ไว้ที่ 0.4 ppm  และพลัมคอท พลัมและพลัมพรุนกำหนดค่า MRLs ไว้ที่ 0.2 ppm โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นจนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2553

                2. Clodinafop-propargyl และ acid metabolite clodinafop ในข้าวสาลี ซึ่งกำหนดค่า MRLs ไว้ที่ 0.1 ppm โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นจนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553

                3. Tribenuron-methyl  โดยกำหนดค่า MRLs สำหรับถั่วเหลืองแห้งไว้ที่ 0.05 ppm ส่วนค่า MRLs ของไข่ ไขมัน เนื้อสัตว์ และผลพลอยได้ของโค กระบือ แพะ สุกร ม้า สัตว์ปีก แกะนม อยู่ที่ 0.02 ppm และค่า MRLs ของ dried shelled peas และถั่ว ยกเว้นถั่วเหลือง (พืชกลุ่ม 6C) กำหนดค่าไว้ที่ 0.01 ppm โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นจนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2553

                4. Lambda-cyhalothrin ในสินค้าปศุสัตว์ประเภทต่างๆ ซึ่งกำหนดค่า MRLs ในไขมันนมไว้ที่ 12 ppm ค่า MRLs ในไขมันโค กระบือ แพะ ม้า และแกะไว้ที่ 5.0 ppm ส่วนค่า MRLs สำหรับไขมันสุกร นม ไว้ที่ 0.5 ppm และค่า MRLs ในไข่ ไขมัน เนื้อสัตว์ และผลพลอยไว้จากผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก เนื้อ และสุกร กำหนดไว้ที่ 0.01 ppm โดยเปิดฟังความคิดเห็นจนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553

                5. Cyazofamid และ metabolite ในองุ่น ซึ่งกำหนดค่า MRLs ไว้ที่ 1.2 ppm โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นได้จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2553

 

ที่มา : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?