TH EN
A A A

มะกันยกเว้นค่า MRLs สารกำจัดศัตรูพืช

7 พฤษภาคม 2553   
                สหรัฐอเมริกาแจ้งเวียนสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) เรื่องการยกเว้นค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืชหลายชนิด ดังนี้
 
                1.     เชื้อ Beauveria bassiana HF23 (CFR 180.1273) สำหรับอาหารทุกชนิดที่ใช้สำหรับการรักษาไก่และปศุสัตว์ ทั้งนี้ เปิดรับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 และบังคับใช้วันที่ 5 มีนาคม 2553
 
                2.     สาร Laminarin สำหรับอาหารทุกชนิดที่ใช้เป็นสารกำจัดศัตรูพืชก่อนเก็บเกี่ยวโดยเป็นสารกระตุ้นให้พืชเกิดกลไกป้องกันแบบธรรมชาติ ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553
 
 
 
 
ที่มา : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?