TH EN
A A A

ฮ่องกงเสนอร่างกฎหมายควบคุมความปลอดภัยอาหาร

6 พฤษภาคม 2553    4818 ครั้ง
                ฮ่องกงแจ้งเวียนต่อสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) เพื่อให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นต่อกฎหมายควบคุมความปลอดภัยอาหารใหม่ โดยกำหนดให้ขึ้นทะเบียนผู้นำเข้าอาหารและผู้แทนจำหน่าย และยังมีข้อกำหนดอื่นสำหรับผู้จำหน่ายอาหาร เพื่อให้บันทึกข้อมูลอย่างเหมาะสมสำหรับใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับ

                ทั้งนี้ ฮ่องกงเปิดรับฟังความคิดเห็นจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553
 
เอกสารเพิ่มเติม
http://www.fhb.gov.hk/download/press_and_publications/consultation/080121_food/e_food_safety_bill.pdf
 
ที่มา: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?