TH EN
A A A

มะกันทบทวนสารเคมีที่ได้รับการยกเว้นและห้ามใช้ในอาหารอินทรีย์

30 เมษายน 2553    4792 ครั้ง
                เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2553 สหรัฐฯ ได้แจ้งเวียนประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) เรื่องการทบทวนรายชื่อสารเคมีที่ได้รับการยกเว้นหรือห้ามใช้ในอาหารอินทรีย์ตามพระราชบัญญัติการผลิตอาหารอินทรีย์ปี 2533 (OFPA) โดยกำหนดให้คณะกรรมการมาตรฐานอาหารอินทรีย์ (NOSB) พิจารณารายชื่อสารเคมีที่ได้รับการยกเว้นหรือห้ามใช้ในอาหารอินทรีย์ทุก 5 ปี

                เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2550 ประกาศยกเว้นสารเคมีที่ใช้ในพืช 37 ชนิด และเมื่อวันที่ 21 ตุลาคมในปีเดียวกัน ได้ประกาศสารเคมีที่ยกเว้นและห้ามใช้ในพืชต่อเนื่องอีก 183 ชนิด ต่อมาเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2550 มีสาร 2 ชนิดที่ได้รับการยกเว้นทั้งในพืชและสัตว์ และเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2550 สารเคมีที่ยกเว้นให้ใช้ได้ในสัตว์มี 10 ชนิด ซึ่งสารทั้งหมด 232 ชนิดนี้ต้องได้รับการพิจารณาอีกครั้งเพื่อประกาศใช้ในปี 2555 ตามลำดับวันที่เคยได้รับการประกาศยกเว้นหรือห้ามใช้ไว้เมื่อปี 2550 ทั้งนี้ เปิดรับฟังความคิดเห็นจนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2553

                รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ที่
 
 
ที่มา : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?