TH EN
A A A

มาเลเซียเปิดตลาดอาหารฮาลาลในจีน

29 เมษายน 2553   
                เมื่อเดือนมกราคม 2553 กรมการพาณิชย์หนิงเซียะของจีนได้เปิดสำนักประสานงานการค้าหนิงเซียะ และศูนย์กระจายสินค้าหนิงเซียะในมาเลเซีย ต่อมาเมื่อกลางเดือนมีนาคม 2553 จีนได้มีพิธีเปิดศูนย์กระจายสินค้ามาเลเซีย และศูนย์อบรมการรับรองมาตรฐานสินค้าฮาลาลมาเลเซีย ณ เขตปกครองฯ หนิงเซียะ

                นาย เติ้ง ควน รองอธิบดีกรมการพาณิชย์หนิงเซียะกล่าวว่า มาเลเซียและหนิงเซียะมีความคล้ายคลึงในเรื่องศาสนา และวิถีการดำเนินชีวิต  ลักษณะเศรษฐกิจจึงเป็นแบบหนุนเสริมซึ่งกันและกัน ซึ่งการเปิดสำนักงานฯ และศูนย์กระจายสินค้าฯ ในครั้งนี้ ก็เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

                อนึ่ง ศูนย์รับรองอาหารมุสลิมเพื่อการค้านานาชาติหนิงเซียะได้รับการอนุมัติรับรองจากคณะกรรมการกำกับดูแลสินค้าของจีนให้เป็นหน่วยงานเดียวในประเทศที่สามารถรับรองมาตรฐานสินค้าอาหารมุสลิม แต่เนื่องจากขาดระบบรับรองระหว่างประเทศ สินค้าอาหารที่ส่งออกไปยังประเทศมุสลิมจึงมีน้อย ทำให้หนิงเซียะพลาดโอกาสทางการค้าในตลาดมุสลิม ซึ่งมีมูลค่ากว่าแสนล้านเหรียญสหรัฐ ด้วยเหตุนี้ กรมการพาณิชย์หนิงเซียะจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาการส่งออกสินค้ามุสลิมร่วมกับมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีการรับรองมาตรฐานสินค้าฮาลาลระดับสากล เพื่อทำให้สินค้าฮาลาลของหนิงเซียะเป็นสากลมากขึ้น ในเบื้องต้นศูนย์อบรมฯ จะจัดสัมมนาให้ความรู้เรื่องมาตรฐานสินค้า เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
 
ที่มา : วารสารผู้ส่งออก

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?