TH EN
A A A

เยอรมันพบเชื้อซัลโมเนลล่า 1 ใน 6 ของฟาร์มไก่เนื้อ

31 มกราคม 2550   
             
โครงการสำรวจนำร่องซึ่งดำเนินการโดย Federal Institute for Risk Assessment  (BfR) พบเชื้อซัลโมเนลล่า 1 จาก 6 ของฟาร์มไก่เนื้อในเยอรมันซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหน่งของแผนงานของกรรมาธิการยุโรปเพื่อลดการติดเชื้อในเนื้อสัตว์ปีก  พบว่าอัตราการติดเชื้อซัลโมเนลล่าในไก่เนื้อเพิ่มขึ้น 17.5%  ซึ่งเป็นอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่น

              การสำรวจดำเนินการในฝูงไก่เนื้อขนาด 750-24,000 ตัว  จำนวน 408 ฝูงพบ มีเชื้อ  18  สายพันธุ์ที่แตกต่างกันซึ่งได้มีการศึกษาด้วยว่าเขื้อแต่ละตัวดื้อยาปฏิชีวนะหรือไม่ ซึ่งพบว่าดื้อยา 10 ชนิดจากยาที่ศึกษา 17 ชนิด  ผลการศึกษาจะมีการส่งผ่านไปยังสำนักงานความปลอดภัยอาหารของสหภาพยุโรป (EFFA)  เพื่อประเมินร่วมกับข้อมูลจากสมาชิกสหภาพยุโรป  เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การควบคุมพาหะโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อซัลโมเนลล่าเพื่อลดความเสี่ยงที่ผู้บริโภคจะติดเชื้อซัลโมเนลล่าจากเนื้อสัตว์ปีกขั้นตอนต่อไปคือลดการปนเปื้อนในฝูงสัตว์ปีก

อ้างอิงจาก : World poultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?