TH EN
A A A

มกอช. จัดสัมมนาคาร์บอนฟุตพริ้นท์

28 เมษายน 2553    4835 ครั้ง

                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ขอเชิญท่านที่มีความสนใจหรือติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าเกี่ยวกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากคาร์บอนของประเทศต่างๆ เข้าร่วมการสัมมนา “คาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากคาร์บอนของผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร” ในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร  โดยจะมีการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในหัวข้อ “อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากคาร์บอน” ซึ่งมุ่งเน้นให้เห็นถึงแนวโน้มมาตรการของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปและความสำคัญของคาร์บอนฟุตพริ้นท์และการติดฉลากคาร์บอนในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

                นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านยังจะได้รับฟังข้อมูลและการเปิดตัว “โครงการวิจัยคาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากคาร์บอนด์ของผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร” ซึ่งในโครงการนี้มีการจัดทำโครงการสาธิตเพื่อนำเสนอวิธีการเก็บข้อมูล วิธีวิเคราะห์ วิธีคำนวณหาปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์เฉพาะผลิตภัณฑ์ เพื่อมุ่งเสริมสร้างศักยภาพและสร้างความแตกต่างในตลาดการแข่งขันสินค้าประเภทเดียวกัน  โดยผู้ที่สนใจและมีความพร้อมทุกท่านสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการสาธิตดังกล่าวได้ภายในงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

                มกอช. และคณะผู้วิจัยยินดีจะพิจารณาผู้ที่สนใจและมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการสาธิตระยะแรกในกลุ่มสินค้า เช่น กุ้งแปรรูป (เช่น เกี๊ยวกุ้ง กุ้งชุบขนมปัง) ไก่แปรรูป (เช่น ไก่คาราเกะ) ข้าวโพดอ่อน/หวาน หน่อไม้ฝรั่งกระป๋อง และกล้วยไม้ อย่างไรก็ตาม อาจมีการปรับเปลี่ยนกลุ่มสินค้าได้ตามความเหมาะสม ความสนใจของผู้ประกอบการ และความพร้อมของข้อมูล นอกจากนี้ ผู้ที่ลงชื่อสมัครไว้ในครั้งนี้จะได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการสาธิตในระยะต่อไปเช่นกัน
               

                โดยสามารถ Download กำหนดการสัมมนา และ แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา ได้ที่

               
http://www.acfs.go.th/news_detail.php?ntype=06&id=6870
                
 

ที่มา : มกอช.


บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?