TH EN
A A A

EU เตรียมปรับใช้กฎระเบียบว่าด้วยการปกป้องสวัสดิภาพการเลี้ยงไก่เนื้อ

27 เมษายน 2553   
                ในวันที่ 30 มิถุนายน 2553 สหภาพยุโรปจะบังคับใช้กฎระเบียบใหม่ซึ่งเป็นการแก้ไขและยกระดับกฎระเบียบเดิมที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องสวัสดิภาพสัตว์ (Council Directive 98/58/EC) ให้มีความเข้มงวดมากขึ้น โดยจะลดอัตราความหนาแน่นสูงสุดในการเลี้ยงไก่เนื้อให้เหลือ 33 กิโลกรัมต่อตารางเมตรต่อน้ำหนักตัวไก่ จากเดิมที่กำหนดไว้ 45 – 55 กิโลกรัมต่อตารางเมตรต่อน้ำหนักตัวไก่ และในกรณีที่ต้องการเลี้ยงในโรงเลี้ยงที่มีลักษณะหนาแน่นมากกว่านี้จะต้องไม่เกิน 39 กิโลกรัมต่อตารางเมตรต่อน้ำหนักตัวไก่ (Annex II) รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้จาก

http://www.fsai.ie/uploadedFiles/Legislation/Legislation_Update/Dir2007_43.pdf
 
ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงบรัสเซลส์ สหภาพยุโรป

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?