TH EN
A A A

EU กำหนดค่า MRLs ของสาร Ochratoxin A ในเครื่องเทศและ liquorice

22 เมษายน 2553   
                เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 สหภาพยุโรปได้ประกาศกฎระเบียบกลางฉบับใหม่ว่าด้วยการกำหนดค่าตกค้างสูงสุดของสาร Ochratoxin A ในสินค้าอาหารเพื่อการบริโภค โดยกฎระเบียบดังกล่าวนั้นเป็นบทเสริมให้แก่กฎระเบียบเดิม ซึ่งได้เคยกำหนดค่าตกค้างสูงสุด (MRLs) ของสารกลุ่มประเภทไมโคทอกซินที่อนุโลมให้มีได้ในสินค้าอาหาร ซึ่งมีสาร Ochratoxin A รวมอยู่ด้วย อย่างไรก็ตาม ในช่วงปีที่ผ่านมาสหภาพยุโรปได้ตรวจพบสาร Ochratoxin A ในสินค้านำเข้าประเภทเครื่องเทศและ liquorice ดังนั้นเพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงมิให้สารดังกล่าวตกค้างในอาหารในปริมาณที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค จึงได้กำหนดค่าMRLs ของสาร Ochratoxin A ในสินค้าเครื่องเทศและ liquorice ไว้ด้วย

                กฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ใน 27 ประเทศสมาชิกตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป และมีผลตามกฎหมาย 20 วันนับจากวันที่ได้ประกาศใน EU Official Journal ทั้งนี้ อนุโลมไม่ปรับใช้ค่า MRLs นี้กับสินค้าเครื่องเทศและ liquorice ที่มีการวางจำหน่ายก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2553
สำหรับรายละเอียดของกฎระเบียบใหม่นี้ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็ปไซต์ ดังต่อไปนี้
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:035:0007:0008:EN:PDF
                                
ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ สหภาพยุโรป

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?