TH EN
A A A

ฟิลิปปินส์ดันเกษตรปลอดสารพิษ

22 เมษายน 2553    4817 ครั้ง
                    Gloria Macapagal-Arroya ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ได้อนุมัติกฎหมายฉบับใหม่ด้านเกษตรปลอดสารพิษ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2553 และมีเนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับการวางรากฐานโครงการเกษตรปลอดสารพิษแห่งชาติและการสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษของฟิลิปปินส์ กฎหมายดังกล่าวอาจทำให้เกษตรกรเลิกใช้สารเคมีและเลือกใช้วิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัด และปฏิบัติได้จริงในเร็ววันนี้

                    สิ่งที่โดดเด่นในกฎหมายใหม่คือข้อกำหนดที่ให้กระทรวงต่างๆ และธนาคาร Land Bank สร้างแรงจูงใจโดยช่วยเหลือภาคเกษตรปลอดสารพิษทั้งในด้านทางการเงินและทางเทคนิค โดยธนาคารดังกล่าวจะให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษให้แก่ผู้กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการทำฟาร์มปลอดสารพิษ นอกจากนี้เกษตรกรฟาร์มปลอดสารพิษยังได้รับการยกเว้นภาษีต่างๆเช่น ภาษีนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตร ภาษีท้องถิ่นบางประเภท ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการจำหน่ายและซื้อสินค้าชีวจิต และภาษีรายได้เป็นเวลา 7 ปีนับตั้งแต่การจดทะเบียนเป็นผู้ผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ อย่างไรก็ตามมาตรการภาษีดังกล่าวใช้สำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางเท่านั้น

                    นอกจากนี้ รัฐบาลฟิลิปปินส์ยังจะให้งบประมาณเพิ่มเติมอีก 50 ล้านเปโซเพื่อสนับสนุนการเกษตรดังกล่าวอีกด้วย
 
ที่มา : Bussiness World

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?