TH EN
A A A

สถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อยในเกาหลีใต้

20 เมษายน 2553   
                รัฐมนตรีกระทรวงประมง ป่าไม้ เกษตรกรรมและอาหารเกาหลีใต้รายงานถึงสถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อย (FMD)  ภายหลังจากที่เคยประกาศไปว่า เกาหลีใต้ปลอดจากโรค FMD เพียง 16 วัน สืบเนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้เกาหลีใต้ต้องฆ่าสัตว์กว่า 30,000 ตัว จากฟาร์มในเกาะ Gangwha gun 5 แห่ง นอกจากนี้ ยังต้องฆ่าสัตว์จากฟาร์มอีก 227 แห่ง ซึ่งอยู่ห่างจากฟาร์มที่มีการระบาดของโรคนี้ 3 กิโลเมตร

                ทั้งนี้ รัฐบาลเกาหลีใต้ยังได้ยกระดับการเตือนภัยจาก Caution เป็น Warning ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของเกาหลีใต้ที่มีการเตือนภัยโรคระบาดอยู่ในระดับดังกล่าว
 
ที่มา : Meat International

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?