TH EN
A A A

มะกันเรียกคืนทูน่าครีบเหลืองแช่แข็ง

20 เมษายน 2553   
                ซูเปอร์มาร์เก็ต Whole Food Market ของสหรัฐฯ ประกาศเรียกคืนผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าครีบเหลืองแช่แข็งที่ใช้สำหรับทำสเต็กทั้งหมด ซึ่งมีฉลากระบุว่าควรบริโภคก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2553 เนื่องจากอาจมีปริมาณฮิสตามีนมากจนทำให้เกิดอาการแพ้ที่เรียกว่า scombroid poisoning ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงหลังรับประทานปลาชนิดนี้ ทั้งนี้ อาการแพ้ดังกล่าวได้แก่ ปากไหม้ หน้าบวม ผื่นคันลมพิษ คันตามผิวหนัง คลื่นไส้ อาเจียนหรือท้องเสีย
 
 
 
ที่มา : FIS

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?