TH EN
A A A

บราซิลออกร่างข้อกำหนดการขึ้นทะเบียนอาหารใหม่

20 เมษายน 2553    4854 ครั้ง
                เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 บราซิลได้แจ้งเวียนประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) เรื่องร่างกำหนดปรับปรุงรายการอาหารที่ต้องลงทะเบียนก่อนทำการค้า โดยกำหนดขั้นตอนการลงทะเบียนและการแจ้งผลิตภัณฑ์อาหาร สารปรุงแต่ง สารช่วยในกรรมวิธีการผลิต บรรจุภัณฑ์ ซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศและผู้นำเข้าต้องปฏิบัติตาม โดยแบ่งผลิตภัณฑ์อาหารเป็น 2 ประเภทได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ต้องลงทะเบียนเพื่อการค้าในบราซิลและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียน ตามรายละเอียดในภาคผนวก 1 และ 2 ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดเพื่อการค้าในบราซิลต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังนี้

                1. ได้รับการแปรรูป บรรจุ เก็บรักษาและขนส่งภายใต้เงื่อนไข ซึ่งมิได้ผลิต ก่อให้เกิดหรือเจือปนสารเคมี อาวุธชีวภาพ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภคและต้องปฏิบัติตามหลัก GMP และสามารถแสดงคู่มือ GMP ต่อเจ้าหน้าที่เมื่อมีการตรวจสอบหรือร้องขอ
                2. ผลิตภัณฑ์อาหารทุกประเภทอยู่ภายใต้การควบคุมด้านสุขอนามัย การลงทะเบียนและการแจ้งผลิตภัณฑ์อาหารต้องปฏิบัติตามระเบียบเช่นเดียวกันทั้งสิ้น และเมื่อร่างประกาศนี้มีผลบังคับใช้ผลิตภัณฑ์อาหาร สารปรุงแต่ง สารช่วยกรรมวิธีการผลิต บรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนต้องแจ้งต่อ ANVISA โดยทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
                ทั้งนี้ ร่างดังกล่าวจะให้เวลาเปลี่ยนผ่าน 12 เดือนนับจากวันที่มีผลบังคับใช้ สำหรับพืชชนิดใหม่หรือผู้ที่เริ่มดำเนินการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่นี้โดยทันทีตั้งแต่วันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ ในขณะที่บริษัทที่มีหมายเลขทะเบียนอาหารแล้ว และได้รับการยกเว้นจากการลงทะเบียนตามประกาศฉบับใหม่นี้ ให้สามารถดำเนินการได้จนถึงวันหมดอายุของการลงทะเบียน และเมื่อประกาศฉบับใหม่ได้รับความเห็นชอบแล้วจะยกเลิกประกาศเดิมจำนวน 9 ฉบับ ทั้งนี้ เปิดรับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ 22 มีนาคม 2553
 
 
 
 
ที่มา : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?