TH EN
A A A

แคนาดาประกาศร่างข้อกำหนดค่า MRLs ของสาร Azoxystrobin ในอาหาร

12 เมษายน 2553   

 

                   แคนาดาแจ้งเวียนประเทศสมาชิกอองค์การการค้าโลก (WTO เรื่องการกำหนดค่า MRLs ของสาร Azoxystrobin รวมไปถึง z-isomer ในอาหารดังต่อไปนี้

รายการสินค้า

ค่า MRLs (ppm)

1. สมุนไพร (ใบแห้ง)

260

2. สมุนไพร (ใบสด)

50

3. เครื่องเทศ ยกเว้นพริกไทยดำ

38

4. บีทรูท (ส่วนยอด)

35

5. ผักประเภทใบ ยกเว้น Brassica Crop (Crop กลุ่ม 4) มิ้นท์ และสเปียร์มินท์ (ส่วนยอด)

30

6. Leafy Brassica greens

25

7. Hops (แห้ง)

20

8. พืชตระกูลส้ม

10

9. หัวหอมเขียว

7.5

10. แคนเบอร์รี่ ข้าว

5.0

11. อาร์ติโช๊ค

4.0

12. บุชเบอร์รี่ 

3.0

13. Brassica (ส่วนหัวและลำต้น)

3.0

14. Watercress

3.0

15.ผักและผลไม้ ยกเว้นพืชประเภทน้ำเต้า กล้วย ลิ้นจี่ มะม่วง

2.0

16. หัวหอมแห้ง

1.0

17. น้ำมันถั่วลิสง

0.6

18. แครนเบอร์รี่ ถั่วเหลืองแห้ง บีทรูทที่มีรากใช้ทำน้ำตาล เมล็ดทานตะวัน

0.5

19. ถั่วลิสง

0.2


                   
ทั้งนี้ สามารถแสดงความคิดเห็นต่อร่างนี้ได้จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2553
 
 
 
 
ที่มา : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?