TH EN
A A A

จีนประกาศร่างระเบียบบริหารอาหารสัตว์และสารเสริมในอาหารสัตว์

8 เมษายน 2553   
 
               
สำนักงานตรวจสอบควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ และกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (AQSIQ) ได้แจ้งเกี่ยวกับร่างระเบียบบริหารอาหารสัตว์และสารเสริมในอาหารสัตว์ใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระเบียบเดิม และป้องกันปัญหาคุณภาพและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้
 
        1. กำหนดระบบการตรวจพิสูจน์อาหารสัตว์และสารเสริมในอาหารสัตว์ที่ออกใหม่ โดยมีการกำหนดระยะเวลาการพิสูจน์ กำหนดขั้นตอนการตรวจพิสูจน์ และกำหนดองค์ประกอบของผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการประเมินผลอาหารสัตว์แห่งชาติ
         2. กำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบการตรวจติดตามอาหารสัตว์และสารเสริมในอาหารสัตว์ที่ออกมาใหม่
         3. กำหนดวิธีการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตอาหารสัตว์และสารเสริมในอาหารสัตว์ที่นำเข้าสู่จีนเป็นครั้งแรก สำหรับใบรับรองการขึ้นทะเบียนการนำเข้าอาหารสัตว์และสารเสริมในอาหารสัตว์จะมีการกำหนดอายุการมีผลบังคับใช้และวิธีการขอขยายเวลา
        4. กำหนดมาตรฐานการจำหน่ายอาหารสัตว์และสารเสริมในอาหารสัตว์นำเข้าในอาณาเขตประเทศจีน บริษัทและเอกชนต่างชาติต้องแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายอ โดยห้ามบริษัทและเอกชนต่างชาติทำการขายตรงผลิตภัณฑ์ในประเทศจีน และบรรจุภัณฑ์กับฉลากของผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายต้องเป็นไปตามข้อกำหนด
        5. กำหนดวิธีการส่งออกอาหารสัตว์และสารเสริมในอาหารสัตว์
        6. กำหนดการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยตลอดกระบวนการผลิตตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การจำหน่าย และห่วงโซ่อื่นๆ รวมทั้งได้กำหนดการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ไว้ด้วย
        7. กำหนดมาตรฐานการบริหารตลอดห่วงโซ่การจำหน่าย โดยผู้ค้าจะต้องมีระบบบัญชีการจัดหาและการขาย ห้ามขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีการบรรจุภัณฑ์ และการนำไปแบ่งขาย หรือแปรรูป หรือเติมสารบางอย่างลงไป โดยจะมีการควบคุมและสื่อสารข้อมูลในระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างทันเวลา
        8. กำหนดให้เกษตรกรที่ทำการเพาะเลี้ยงปศุสัตว์ ห้ามเติมสารใดๆ ในอาหารสัตว์และสารเสริมในอาหารสัตว์หากไม่ได้รับอนุญาต และจะต้องผลิตและใช้วัสดุที่เตรียมด้วยตัวเองตามข้อกำหนด
        9. กำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน
 
 
ที่มา : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?