TH EN
A A A

ไทยระงับนำเข้ากุ้งอินเหนา-บราซิล

1 เมษายน 2553   
                นางสมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์โรคกุ้ง IMN ของบราซิลและอินโดนีเซีย ขณะนี้มีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น กรมประมงจึงได้ออกประกาศระงับการออกใบอนุญาตการนำเข้ากุ้งฟ้า กุ้งกุลาดำ และกุ้งขาวจากทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2553 เป็นต้นไป ทั้งนี้ การประกาศระงับนำเข้ากุ้งไทยนี้ เกิดขึ้นหลังจากที่องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้ประกาศให้ทั้งอินโดนีเซียและบราซิลเป็นเขตโรคระบาดแล้ว นอกจากนี้ ยังมีจีนและเวียดนามที่มีความเสี่ยงของโรคนี้แต่ยังไม่มีรายงานที่ชัดเจน

                อย่างไรก็ตาม การเกิดโรคระบาดดังกล่าวจะส่งผลดีต่อการส่งออกกุ้งไทย เนื่องจากจะได้ราคาสูงขึ้น แต่ผลพ่วงดังกล่าวอาจทำให้เกษตรขยายพื้นที่เพาะเลี้ยงซึ่งเสี่ยงต่อโรคระบาดชนิดอื่น
 
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?