TH EN
A A A

ระเบียบ REACH อียูกับวัสดุสัมผัสอาหาร

19 มกราคม 2550   

               ด้วยได้มีการสอบถามเกี่ยวกับประเด็นระเบียบว่าด้วยการจดทะเบียน ประเมินผลและอนุญาตการใช้สารเคมี หรือ REACH ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2550 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีที่ใช้ในวัสดุบรรจุภัณฑ์และสารที่สัมผัสอาหาร เช่น สีที่ใช้ในถุงพลาสติกที่บรรจุอาหารวางจำหน่ายในสหภาพยุโรปว่าจะได้รับผลกระทบจากระเบียบดังกล่าวมากน้อยเพียงใด มกอช.ขอชี้แจงดังนี้
               1. ระเบียบ REACH กำหนดให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าสารเคมีในสหภาพยุโรปที่มีปริมาณ 1 ตันขึ้นไปต้องจดทะเบียนสารดังกล่าว โดยทำรายละเอียดความปลอดภัยเพื่อขอรับอนุญาตการใช้สารเคมีจากหน่วยงานกลางคือ European Chemical Agencyเพื่อรับประกันความปลอดภัยของสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในการใช้สารเคมีนั้นและลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายสูงให้หมดไป
               2. ภาคอุตสาหกรรมของไทยมิใช่ผู้ผลิตสารเคมีเพื่อส่งออกไปสหภาพยุโรปแต่เป็นผู้ใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตสินค้าเพื่อส่งไปยังสหภาพยุโรป แต่ผู้ประกอบการสหภาพยุโรปที่นำเข้ามีหน้าที่ต้องจดทะเบียนสารเคมีตามเงื่อนไขในระยะเวลาต่างๆ ที่กำหนดในกรณีที่สารเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์สามารถรั่วไหลออกมาปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมระหว่างใช้งานหรือมีปริมาณสารเคมีในผลิตภัณฑ์นำเข้าสหภาพยุโรปมากกว่า 1 ตันขึ้นไปรวมทั้งต้องแจ้งต่อสหภาพยุโรปหากสารเคมีนั้นอยู่ในรายชื่อสารที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนใช้ (ส่วนใหญ่เป็นสารอันตรายสูงที่ใช้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) ทั้งนี้ มีสารเคมีที่ไม่ต้องเข้าสู่ระบบ REACH ด้วย เช่นโพลิเมอร์ซึ่งรวมทั้งวัสดุที่เป็น พลาสติคสำเร็จรูป (finished plastic)เป็นต้น
               3. ในกรณีของวัสดุบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหาร สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำสหภาพยุโรปได้ประสานงานกับ Dr. Xavier Pavard เจ้าหน้าที่ EFFA ประจำ DGSANCO กล่าวยืนยันว่า ระเบียบ REACH นี้ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารโดยตรงแต่วัสดุบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหารจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยวัสดุบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหาร (Food Contact Material) ซึ่งบังคับใช้แล้ว นอกจากนี้ Dr. Xavier Pavard ยังระบุเพิ่มเติมว่าสารเคมีอันตรายที่ระเบียบ REACH กำหนดให้ต้องได้รับอนุญาตก่อนใช้ โดยส่วนใหญ่ไม่มีการนำมาใช้ผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหารอยู่แล้วเนื่องจากสามารถถ่ายเทเข้าสู่อาหารหรือเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและคุณสมบัติอาหารได้ ตลอดจนระเบียบ REACH นี้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ DG-Enterprise ไม่ใช้ DG-SANCO อย่างที่หลายฝ่ายเข้าใจกัน
               ทั้งนี้หากประสงค์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาสอบถามได้ที่กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร โทร 026298977

มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?