TH EN
A A A

จีนออกแผนพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร

25 มีนาคม 2553   
                คณะรัฐมนตรีจีนออกแผนพัฒนาอาหารปลอดภัยสำหรับปี 2553 ซี่งเน้นเกี่ยวกับระบบอาหารปลอดภัยที่ตรวจสอบได้ ประกอบด้วย 11 ประเด็นซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อแก้ปัญหาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในเรื่องผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด โดยโครงการนี้มีระยะเวลา 2 ปี และได้ดำเนินการบางส่วนไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2553
 
                ประเด็นหนึ่งของแผนใหม่นี้คือเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม ซึ่งระบุว่าควรมีการบังคับให้ตรวจสอบสิ่งตกค้างในผัก ผลไม้ ชา เห็ดที่ปลูกในประเทศ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และอาหารทะเล นอกจากนี้ ยังวางกฎระเบียบด้านการผลิตและจำหน่ายสารเคมีกำจัดฆ่าแมลง ตลอดจนการสุ่มตรวจคุณภาพสารเคมีดังกล่าวให้เข้มงวดมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการพบยาฆ่าแมลงในถั่วพุ่มที่ปลูกในจังหวัด Haiman ซึ่งวางจำหน่ายในหลายพื้นที่ของจีน อีกทั้งยังมีการควบคุมผลิตภัณฑ์นมสด และการควบคุมแหล่งจำหน่ายที่ผิดกฎหมาย และยังกำหนดบทลงโทษรุนแรงสำหรับการใช้ยาปฏิชีวนะ Nitrofuran และสาร Malachite Green ซึ่งเป็นสารต้องห้ามในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 
                นอกจากนี้ แผนพัฒนายังครอบคลุมประเด็นอื่นๆ ได้แก่ การระงับสารปรุงแต่งอาหารที่ผิดกฎหมาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและกระบวนการผลิต และการนำเข้า-ส่งออก รวมถึงการออกระเบียบควบคุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ในห่วงโซ่การผลิต เช่นอุตสาหกรรมการจัดเลี้ยงและชำแหละให้ดีขึ้น
 
                อนึ่ง แผนดังกล่าวยังได้ระบุบทลงโทษสำหรับหน่วยงานราชการที่ล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่ หากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรายงานล่าช้า ละเลย หรือจงใจปกปิดปัญหาด้านปลอดภัยอาหาร เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานจะถูกเรียกไปตรวจสอบด้วยเช่นกัน
 
 
 
 
ที่มา : The beef site

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?