TH EN
A A A

FDA เมืองกิมจิพิจารณาการฉายรังสีเนื้อสัตว์

23 มีนาคม 2553   
           
    
สำนักงานอาหารและยาเกาหลีใต้ (FDA) กำลังพิจารณาข้อเรียกร้องของสถาบันวิจัยพลังงานปรมาณูแห่งเกาหลีใต้ (KAERI) ที่ต้องการให้ อนุญาตใช้วีธีฉายรังสีเพื่อฆ่าเชื้อโรคในเนื้อวัว เนื้อสุกร เนื้อสัตว์ปีก และอาหารทะเล หลังเมื่อปี 2543 KEARI หลังจากที่เคยปฏิเสธข้อเรียกร้องเดียวกันนี้ไปเมื่อปี 2543 เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการฆ่าเชื้อโรคด้วยวิธีการฉายรังสีในสินค้าเนื้อสัตว์
 
               อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน องค์กรนานาชาติไม่ว่าจะเป็นองค์การอนามัยโลก (WHO) และสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐฯ (USFDA) ได้รับรองแล้วว่าวิธีดังกล่าวมีความปลอดภัยและยังสามารถช่วยยืดอายุเนื้อสัตว์ได้นานเป็น 2 เท่า อีกด้วย
 
               ปัจจุบันเกาหลีใต้อนุญาตให้สามารถฉายรังสีอาหารได้ 26 ชนิดเท่านั้น และยังไม่อนุญาตให้ทำในเนื้อสัตว์ ทั้งนี้ การฆ่าเชื้อโรคด้วยการฉายรังสียังเผชิญกับอุปสรรคที่สำคัญจากผู้ผลิตอาหารและประชาชน เพราะยังพบว่ามีชาวเกาหลีใต้บางคนต่อต้านสินค้าหรืออาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยการฉายรังสี
 
ที่มา : Meat International

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?