TH EN
A A A

ข้อโต้แย้งติดฉลากอาหารในสหราชอาณาจักร

19 มกราคม 2550   

               ขณะนี้ในสหราชอาณาจักรกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารกำลังถกเถียงกันเกี่ยวกับการติดฉลากโภชนาการซึ่งมีอยู่ 2 แนวทาง

  • Traffic light scheme
                   การใช้สัญลักษณ์ไฟจราจรในการแสดงระดับสารอาหารมากน้อยของไขมัน น้ำตาล เกลือ(แดง = มาก เหลือง=ปานกลาง เขียว= น้อย) ติดที่ด้านหน้าโดยสมัครใจ เสนอโดยสำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารของสหราชอาณาจักร(FSA) เนื่องจากเห็นว่าการใช้ % อย่างเดียวอาจยากเกินไปที่ผู้บริโภคจะเข้าใจ แนวทางนี้ได้รับการยอมรับจาก Sainsberry’s , Waitros, ASDA,M&S,Co-op,Mccuin
  •             Guideline Dialy Amount (GDAs) การระบุ% ไขมัน เกลือ น้ำตาล แคลอรเทียบกับปริมาณที่แนะนำให้บริโภค เสนอโดยสมาพันธุ์อาหารและเครื่องดื่ม (FDA) โดยเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวนี้เพียงพอสำหรับผู้บริโภคแล้วโดยไม่จำเป็นต้องมีการติดสัญลักษณ์เป็นสีแสดงระดับมาก-น้อยซึ่งผู้ผลิตสินค้าเห็นว่าอาจนำไปสู่การสร้างความเข้าใจผิดแนวทางนี้ได้รับการยอมรับจาก Tesco, Uniliver, Kellogg’s

    มกอช.

  • บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?