TH EN
A A A

ฐานข้อมูลนาโนเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร

17 มีนาคม 2553    4816 ครั้ง
                เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ประชุมของสำนักงานมาตรฐานอาหารแห่งสหราชอาณาจักร (FSA) ตอบรับคำแนะนำของคณะกรรมาธิการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสภาสูงที่ให้รวบรวมฐานข้อมูลงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมอาหารไว้กับฐานข้อมูลนาโนเทคโนโลยี นอกจากนี้ FSA ยังเพิ่มรายชื่อผลิตภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์ที่มีวัสดุนาโนเป็นส่วนประกอบและได้รับการรับรองจากสำนักงานความปลอดภัยอาหารสหภาพยุโรป (EFSA) โดยเปิดให้สาธารณชนสามารถสืบค้นข้อมูลได้โดยต้องลงทะเบียนก่อน อย่างไรก็ตาม FSA มีความเห็นว่าควรระบุข้อมูลของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่มีวัสดุนาโนเป็นส่วนประกอบ แทนที่จะระบุแค่ว่าวัสดุนาโนชนิดนี้ได้รับการประเมินผลจาก EFSA แล้ว
              
                คณะกรรมาธิการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสภาสูงกล่าวว่า ฐานข้อมูลนาโนเทคโนโลยีจะช่วยให้ผู้ผลิตได้ทราบถึงการประเมินความเสี่ยงและช่วยในการวิจัยเกี่ยวกับความปลอดภัยของนาโนเทคโนโลยี โดยทางคณะกรรมาธิการฯ ต้องการให้มีการบังคับให้ภาคอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมในฐานข้อมูลนี้ จากเดิมที่ประสบความล้มเหลวเมื่อให้เข้าร่วมอย่างสมัครใจ 
 
               ทั้งนี้ ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ผู้บริโภครับรู้ในประโยชน์ของนาโนเทคโนโลยีในอาหารอย่างถูกต้อง มิฉะนั้นอาจเกิดการต่อต้านนาโนเทคโนโลยีในอาหารได้ ดังเช่นกรณีของอาหาร GMO และการฉายรังสีในอาหาร ซึ่งกรณีหลังนี้ต้องใช้เวลาหลายปีเพื่อทำให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าการฉายรังสีเป็นวิธีที่ช่วยฆ่าเชื้อโรคในอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ
 
ที่มา : Food Production Daily

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?