TH EN
A A A

มะกันออกร่างกฎหมายใหม่ ป้องกันการทำฟาร์มแบบทารุณสัตว์

15 มีนาคม 2553   
                นาง Diane Watson และนาย Elton Gallegly ผู้แทนรัฐแคลิฟอร์เนียได้เสนอร่างกฎหมายใหม่ว่าด้วย การป้องกันการทำฟาร์มแบบทารุณสัตว์ในกรณีที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้กับรัฐบาลกลาง เพื่อให้สัตว์มีสวัสดิภาพที่ดีขึ้น

                The Humane society ซึ่งเป็นองค์กรพิทักษ์สัตว์ขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ ออกมาชมเชยและกระตุ้นให้ผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวโดยเร็ว ร่างกฎหมาย H.R.4733 นี้ กำหนดให้อาหารที่จำหน่ายโดยโครงการของรัฐบาลกลางมาจากสัตว์ที่เลี้ยงดูในคอกที่กว้างพอให้สัตว์ยืน นอน หมุนตัว และยืดขาได้ โดยผู้ผลิตเนื้อสัตว์ที่ต้องการจำหน่ายเนื้อสัตว์ให้รัฐบาลกลางต้องปฏิบัติตามแนวทางนี้ ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับที่แคลิฟอร์เนียปฏิบัติอยู่ เพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์ได้รับการเลี้ยงดูอย่างมีมนุษยธรรม
 
ที่มา : World Poultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?