TH EN
A A A

เวียดนามออกค่า MRLs ผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์

8 มีนาคม 2553    4831 ครั้ง
                เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2553 เวียดนามได้แจ้งเวียนต่อสมาชิก WTO เรื่องร่างการกำหนดทะเบียนหลักเกณฑ์อาหารปลอดภัยและค่า MRLs ของผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้จากสัตว์ เช่น เนื้อและซากโค-กระบือที่รับประทานได้ สุกรและเนื้อสัตว์ปีก อีกทั้งยังออกหลักเกณฑ์การตรวจสอบ ทั้งนี้ เวียดนามจะรับฟังข้อคิดเห็นจนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2553 และคาดว่ามีผลบังคับใช้วันที่ 1 พฤษภาคม 2553
 
                สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 
 

 
ที่มา : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?