TH EN
A A A

ปานามาออกมาตรการอาหารปลอดภัยของมันฝรั่ง

8 มีนาคม 2553   
                เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2553 ปานามาแจ้งเวียนต่อสมาชิก WTO เรื่องมาตรการอาหารปลอดภัยของปานามาเกี่ยวกับหัวมันฝรั่งสดหรือแช่เย็นสำหรับบริโภค ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบที่ 031-2009 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2552 โดยเป็นมาตรการฉุกเฉินมีผลบังคับใช้ทันที สาระสำคัญมีดังต่อไปนี้
 
                ·  มาตราการ SPS จะนำมาใช้ชั่วคราวกับหัวมันฝรั่งสดหรือแช่เย็นที่นำเข้าจากสหภาพยุโรป
 
                ·  หน่วยอารักขาพืชแห่งชาติหรือหน่วยงานที่มีอำนาจของสหภาพยุโรปจะต้องเสนอรายงานเกี่ยวกับสถานะของสุขอนามัยพืชและมาตรการอื่นๆ ที่ใช้ในการควบคุมการแพร่ของเชื้อแบคทีเรีย Dickeya solani รวมถึงผลของมาตรการ นอกจากนี้ยังต้องรับรองพื้นที่ สถานที่หรือแหล่งผลิตที่มีการระบาดของเชื้อแบคทีเรียดังกล่าว
 
                ·  คณะกรรมการแห่งชาติในการตรวจสอบอาหารนำเข้าจะต้องได้รับคำชี้แจ้งเพื่อแจ้งเวียนและบังคับใช้ข้อกำหนด
 
 
 
 
 
ที่มา : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?