TH EN
A A A

บราซิลแก้ไขค่า MRLs ของสารกำจัดศัตรูพืช Flumiclorac-pentyl

3 มีนาคม 2553    4823 ครั้ง
                บราซิลแจ้งเวียนสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) เรื่องร่างกฎระเบียบทางเทคนิคแก้ไข Resolution RE n.°165 โดยกำหนดค่า MRLs ของสาร Flumiclorac-pentyl ซึ่งเป็นสารกำจัดศัตรูพืชที่ใช้ในการปลูกฝ้ายไว้ที่ 0.03 mg/kg และมีระยะปลอดภัย 5 วันหลังใช้ ทั้งนี้ ร่างดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2553
 
ที่มา : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?