TH EN
A A A

จีนประกาศระเบียบการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม

3 มีนาคม 2553   
                เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2553 จีนได้แจ้งเวียนต่อสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) ว่าด้วยเรื่องระเบียบการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม เพื่อรวบรวมกฎระเบียบการจัดการด้านสุขอนามัยสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมนำเข้า โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มีนาคม 2553
 
ที่มา : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?