TH EN
A A A

บราซิลส่งออกเนื้อไปอาหรับพุ่ง

22 กุมภาพันธ์ 2553    4800 ครั้ง
                Eduardo Sampaio อธิบดีกรมส่งเสริมธุรกิจการการเกษตรบราซิล เปิดเผยว่า ในเดือนมกราคม 2553 บราซิลมีมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรไปประเทศในกลุ่มอาหรับเพิ่มขึ้น 38% เพิ่มขึ้นจาก 397.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 549.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมา และสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นสูงสุดได้แก่  น้ำตาล เนื้อไก่ และเนื้อวัว ซึ่งมูลค่าการส่งออกรวมของน้ำตาลและเนื้อสัตว์มีถึง 186 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  ส่วนมูลค่าการส่งออกเนื้อไก่บราซิลมีการขยายตัวถึง 45% คิดเป็น 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเนื้อวัวมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น 54% คิดเป็น 56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัว
 
                อนึ่ง ในเดือนมกราคม 2553 บราซิลสามารถขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตรไปยังหลายประเทศในกลุ่มอาหรับ ทั้งนี้ อิยีปต์ถือเป็นประเทศที่บราซิลสามารถขยายตลาดได้มากที่สุด 112% คิดเป็น 46 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 
ที่มา : Brazil-Arab News Agengy

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?