TH EN
A A A

ยอดส่งออกปลาแซลมอนชิลีฮวบ

15 กุมภาพันธ์ 2553   
                ในปี 2552 ยอดการส่งออกปลาแซลมอนของชิลีมีมูลค่าเพียง 2, 029.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงจากเมื่อปี 2551 12.59% ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกถึง 2,322 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีสาเหตุมาจากความต้องการปลาแซลมอนนอกประเทศลดลง ประกอบกับการรระบาดของเชื้อไวรัส ISA

                ผลจากงานวิจัยของคณะกรรมการเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (Direcon) ระบุว่า ในปี 2552ปริมาณการส่งออกปลาแซลมอนทั้งหมด 360, 000 ตัน ลดลง 17% เมื่อเทียบกับปีที่ 2551 นอกจากนี้ 3 ปีที่ผ่านมา ปริมาณการส่งออกปลาแซลมอนชิลีลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นของภาคอุตสาหกรรมอาหาร อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปริมาณการส่งออกจะลดลง แต่ราคาของปลาแซลมอนกลับเพิ่มขึ้นชดเชยความสูญเสียที่เกิดจากสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันได้
 
ที่มา:The Fish Site

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?