TH EN
A A A

ไข้หวัดนกระบาดในเอเชียอีกครั้ง

12 กุมภาพันธ์ 2553   
               
องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ประกาศสถานการณ์การระบาดของเชื้อไข้หวัดนก H5N1 ในประเทศในทวีปเอเชีย 3 ประเทศ ซึ่งได้แก่ กัมพูชา พม่า และเนปาล โดยในกัมพูชานั้น ได้ตรวจพบในสัตว์ปีกกว่า 31,000 ตัว ส่วนในทางใต้ของพม่าได้ตรวจพบเชื้อนี้ในฟาร์มสัตว์ปีก ซึ่งมีสัตว์ปีกที่ติดเชื้อถึง 2,500 ตัว และได้ทำลายสัตว์ปีกเหล่านั้นแล้ว ในขณะที่เนปาลนั้นได้พบในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก 235 ตัว
 
ที่มา : OIE

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?