TH EN
A A A

ไก่เถื่อนขายในเวียดนามเพิ่มขึ้น

8 กุมภาพันธ์ 2553   
                ในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ มีการลักลอบขายไก่มีชีวิตที่ไม่ผ่านกระบวนการด้านกักกันโรคเพิ่มขึ้นในเมืองโฮจิมินท์ ซึ่งปัจจุบันพบผู้ประกอบการเถื่อนกว่า 212 ราย

                เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หน่วยงานอนามัยสัตว์เวียดนามพบการลักลอบขายไก่ผิดกฎหมายกว่า 144  ครั้ง อีกทั้งยังได้ทำลายไก่มีชีวิตประมาณ 1,100 ตัว เนื้อไก่ 250 กิโลกรัม และไข่ไก่  5,700 ฟอง นอกจากนี้ พบยังพบการชำแหละไก่ที่ไม่มีระบบดูแลด้านความปลอดภัยอาหารมากขึ้นอีกด้วย

                ทั้งนี้ คณะกรรมเมืองโฮจิมินท์ได้สั่งให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจติดตามการซื้อขายและ การส่งไก่ในเมืองโฮจิมินท์
 
ที่มา: World Poultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?