TH EN
A A A

มะกันเรียกคืนบะหมี่จีน

6 กุมภาพันธ์ 2553   
             บริษัท Well Luck ใน Jersey City มลรัฐ New Jersey สหรัฐฯ ได้เรียกคืนบะหมี่สำเร็จรูปที่ผลิตจากจีนประมาณ 50,000 ปอนด์ เพราะไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ หรือข้อกำหนดยกเว้นผลิตภัณฑ์สำหรับเนื้อสัตว์ปีก เนื้อวัว และเนื้อสุกร เนื่องจากระบบการตรวจสอบของจีนยังไม่เท่าเทียมกับของสหรัฐฯ
 
             การเรียกคืนดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากหน่วยงานบริการตรวจสอบและความปลอดภัยอาหารของสหรัฐฯ (FSIS) ตรวจพบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในร้านค้า โดยรายงานแจ้งว่ามีการกระจายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปยังร้านค้าปลีกทั่วโลก อย่างไรก็ตามยังไม่พบรายงานการเจ็บป่วยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
 
ที่มา : Food Safety News

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?