TH EN
A A A

ตุรกีคุมเข้ม GMO นำเข้า

4 กุมภาพันธ์ 2553   
                เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553 กระทรวงเกษตรและกิจการชนบทของตุรกี ระบุว่า จะไม่อนุญาตให้นำเข้าสินค้าที่มีส่วนประกอบของพืชที่มีการตัดต่อพันธุกรรม (GMO) ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของสหภาพยุโรป
 
               กฎระเบียบ GMO ด้านการนำเข้า กระบวนการผลิต การส่งออก และการควบคุม ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2552 ซึ่งกฎระเบียบได้ทำให้เกิดข้อถกเถียงระหว่างองค์กรเอกชน และองค์กรด้านวิทยาศาสตร์ ดังนั้น เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 จึงได้มีการแก้ไขบทบัญญัติหลายบทในกฎระเบียบฉบับนี้
             
               รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบครั้งสุดท้ายเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2553 ส่งผลให้สินค้า GMO ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของสหภาพยุโรปไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาจำหน่ายในตุรกี
 
ที่มา : Meat Trade News Daily

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?