TH EN
A A A

อียูประเมินความเสี่ยงสารปรุงแต่งอาหาร

3 กุมภาพันธ์ 2553   
              สหภาพยุโรปแจ้งเวียนต่อสมาชิก WTO เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2552 กำหนดให้สารปรุงแต่งอาหารที่ได้รับอนุญาตในสหภาพยุโรปก่อนวันที่ 20 มกราคม 2553 ต้องประเมินความเสี่ยงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาจัดลำดับการทบทวนความปลอดภัยของสารปรุงแต่งที่ได้รับอนุญาตแล้ว ทั้งนี้ สหภาพยุโรปจะรับฟังข้อคิดเห็นจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553
 
ที่มา : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?