TH EN
A A A

คู่มือการนำเข้าผัก-ผลไม้ สู่สหภาพยุโรป

28 ธันวาคม 2549    4854 ครั้ง

เอกสารเล่มนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบที่สำคัญและมาตรฐานทางการตลาดสำหรับการนำเข้าผักและผลไม้สู่สหภาพยุโรป


สนใจติดต่อ

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ สำนักงานคณะผู้แทนคณะกรรมาธิการยุโรปประจำประเทศไทย ชั้น 18 อาคารเคี่ยนหงวน 2 เลขที่ 140/1 ถ.วิทยุ กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. 0 2305 2645 Fax. 0 2305 2791
E-mail : delegation-thailland-bic@cec.eu.iint
www.deltha.cec.eu.int/bic

สามารถ download ที่นี่

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?