TH EN
A A A

บราซิลประกาศร่างทบทวนค่า MRLs ในพืช

1 กุมภาพันธ์ 2553   
                เมือวันที่ 9 ธันวาคม 2552 บราซิลได้แจ้งเวียนสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) เรื่องร่างทบทวนการกำหนดค่า MRLs ของสารฆ่าแมลง Bifenthrin Metalaxyl-M และ Azoxystrobin ที่ให้ในการปลูกพืชดังต่อไปนี้

                • สาร Bifenthrin ที่ใช้ในการเก็บรักษาถั่ว กำหนดไว้ที่ 0.5 ppm ซึ่งมีระยะปลอดภัย 30 วัน และค่า MRLs ที่ใส่ทางใบถั่ว อยู่ที่ 0.02-0.5 ppm และมีระยะปลอดภัย 20 วัน

                • สาร Metalaxyl-M ที่ใช้กับต้นกล้าของอ้อย กำหนดค่า MRLs ไว้ที่ 0.01 ppm

                • สาร Azoxystrobin ที่ใส่ทางใบของดอกทานตะวัน กำหนดค่า MRLs ไว้ที่ 0.1 ppm และมีระยะปลอดภัย 21 วัน สำหรับสาร Azoxystrobin ที่ใช้กับอ้อยที่ก่อนและระหว่างปลูกนั้นกำหนดค่า MRLs ไว้ที่ 0.01 ppm
 
                ทั้งนี้ ร่างทบทวนนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2553
 
ที่มา: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?