TH EN
A A A

อียูออกบัญชีรายชื่อยารักษาโรคสัตว์ที่อนุญาตและไม่อนุญาตให้ใช้ใหม่

29 มกราคม 2553   

                สหภาพยุโรปออกกฎระเบียบใหม่ ซึ่งรวบรวมรายชื่อยารักษาโรคสัตว์ที่อนุญาตและไม่อนุญาตให้ใช้ในสัตว์ และจัดประเภทการใช้งานของยา รวมทั้งระบุค่า MRLs ของยาแต่ละรายการในสินค้าอาหารที่มีแหล่งกำเนิดมาจากสัตว์ โดยจะมีผลบังคับใช้วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 และแยกเป็น

                1.) ภาคผนวกที่ 1 บัญชีรายชื่อยารักษาโรคสัตว์ที่อนุญาตให้ใช้ในสัตว์ จำนวน 635 รายการ

                2.) ภาคผนวกที่ 2 บัญชีรายชื่อยารักษาโรคสัตว์ที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในสัตว์ จำนวน 10 รายการ ได้แก่

                ·       Aristolochia spp.

                ·       Chloramphenicol

                ·       Chloroform

                ·       Chlorpromazine

                ·       Colchicine

                ·       Dapsone

                ·       Dimetridazole

                ·       Metronidazole

                ·       Nitrofurus (including furazolidone)

                ·       Ronidazole

                สำหรับรายละเอียดของกฏระเบียบดังกล่าว สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:0001:0072:EN:PDF

 

 

ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?