TH EN
A A A

การลงทุนในภาคสัตว์ปีกเปรูพุ่งสูง

22 มกราคม 2553   
                ภาคเกษตรเปรูสามารถฝ่าวิกฤติต่างๆ ในปี 2552 เช่น วิกฤติเศรษฐกิจโลก และสภาวะอากาศที่ไม่ดี ได้ดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ ในทวีปอเมริกาใต้ ซึ่งรวมถึงภาคสัตว์ปีกด้วย
                 Aldolfo de Cordova รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกล่าวว่าเมื่อเดือนธันวาคม 2552 ปริมาณผลิตภัณฑ์เกษตรมวลรวมภายในประเทศของเปรูนั้นเพิ่มขึ้น 2.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2551
                 ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา มีการลงทุนในภาคสัตว์ปีกสูงมาก โดยมีมูลค่าสูงที่สุดในบรรดาภาคปศุสัตว์อื่น ซึ่งมากกว่ามูลค่าเนื้อสุกรและเนื้อวัวรวมกัน
                 ตั้งแต่ปี 2543-2551 ภาคสัตว์ปีกขยายตัวสูงขึ้น 61.8% ส่วนในปี 2552 ในช่วงสิบเดือนแรกของปี 2552 ที่ผ่านมา พบว่าภาคสัตว์ปีกมีการขยายตัวสูงถึง 7.3% หรือคิดคิดเป็นปริมาณ 768,760 ตัน แม้ว่าจะประสบภาวะเศรษกิจก็ตาม
                 ทั้งนี้ ภาคสัตว์ปีกเปรูมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 คาดว่าจะผลิตได้ถึง 1.22 ล้านตัน หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 30.4% เมื่อเทียบกับปี 2552 อย่างไรก็ตาม  เปรูยังคงมีปัญหาในการควบคุมเชื้อโรคในสัตว์ปีก เนื่องจากสัตว์ปีกไม่มีสุขอนามัยที่ดี และผู้ประกอบการยังขาดความรู้
World Poultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?