TH EN
A A A

อินเดียพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหาร

15 มกราคม 2553    4826 ครั้ง
               ภายในปี 2558 ภาคอุตสาหกรรมอาหารอินเดียจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบบรรจุภัณฑ์อาหารครั้งใหญ่ ซึ่งบรรจุภัณฑ์ถือเป็นปัจจัยหลักในการสร้างจุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น เช่น การบรรจุแบบปลอดเชื้อ (Aseptic Packaging) การบรรจุแบบ Retort Pouch ควบคู่ไปกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีหลายมิติ (Multi- Dimensional Shift)
 
               สืบเนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปของประชากรอินเดีย ที่ผู้บริโภคนิยมบริโภคอาหารสำเร็จรูป และอาหารพร้อมบริโภค จากการวิเคราะห์พบว่า บรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค จะประกอบไปด้วย ความสะดวกในการใช้ การรักษาความสดใหม่และความคงทนของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางบรรจุภัณฑ์ครั้งนี้ ถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดด้วยบรรจุภัณฑ์อาหาร
 
ที่มา : AP-Food Technology

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?