TH EN
A A A

บังคลาเทศออกกฎหมายอาหารสัตว์และโรงฟักไข่

15 มกราคม 2553   
                บังคลาเทศเตรียมออกกฎหมายว่าด้วยอาหารสัตว์น้ำและสัตว์ปีก (Fish and Poultry Feed Act) และกฎหมายว่าด้วยโรงฟักไข่ (Hatchery Act) เพื่อควบคุมการผลิตอาหารสัตว์ และป้องกันการปนเปื้อนในห่วงโซ่อาหาร
               
                นาย Muhammed Shamsul Kibria กล่าวในงานสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติงานที่เมือง Dhaka ว่า การขึ้นทะเบียนผู้ผลิตเป็นสิ่งจำเป็นในการควบคุมการผลิตอาหารสัตว์ไม่ให้ปนเปื้อนยาปฏิชีวนะ ซึ่งในที่นี้รวมถึงท่าเรือ ตลาด โกดังเก็บสินค้า โรงงานแปรรูป ผู้ส่งออก โดยพบว่าในปัจจุบันผู้ผลิตอาหารสัตว์และผู้จำหน่ายไม่มีการขึ้นทะเบียนและใบอนุญาต เพราะกฎหมายไม่ได้บังคับไว้ ส่งผลให้มีการลักลอบจำหน่ายอาหารสัตว์คุณภาพต่ำ สารเคมีและยาปฏิชีวนะ ทั้งนี้ โรงงานผลิตอาจตรวจสอบการปนเปื้อนของวัตถุดิบเอง หรือส่งไปยังหน่วยงานของรัฐเพื่อตรวจสอบก่อนจะมีการส่งออกและจัดเก็บวัตถุดิบ นอกจากนี้ เขาได้กล่าวถึงกรณีศึกษาของรัฐบาลไทยในการป้องกันและบำบัดการใช้ยาปฏิชีวนะในอาหารสัตว์
 
                 นอกจากนั้น ในงานสัมมนาวิชาการได้มีการเสนอให้นำเข้าอาหารสัตว์และวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ที่ปราศจากไนโตรฟูแรนและคลอแรมเฟนิคอล ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะ และให้ตรวจสอบก่อนนำมาใช้ในการผลิตอาหารสัตว์  รวมทั้งควรให้อาหารสัตว์และวัตถุดิบปิดผนึกและติดฉลากบอกวันที่ผลิต  วันหมดอายุ ส่วนประกอบ และข้อมูลอื่นที่จำเป็น
 
ที่มา : The Fish Site

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?