TH EN
A A A

อินโดนีเซียโวย อียูกีดกันสินค้าประมง

12 มกราคม 2553    4823 ครั้ง
             
   Fadel Muhammad รัฐมนตรีกระทรวงสัตว์น้ำและทะเลอินโดนีเซียกล่าวหาว่า สหภาพยุโรปได้ตั้งข้อกีดกันทางการค้าต่อสินค้าประมงส่งออกของอินโดนีเซีย โดยตั้งกำแพงภาษีนำเข้าสินค้าจากอินโดนีเซียสูงกว่าประเทศอื่น
 
                Fadel อ้างว่า สหภาพยุโรปได้เรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าประมงจากอินโดนีเซียถึง 9.5% ในขณะที่ไม่เรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากเวียดนามเลย อย่างไรก็ตาม รัฐบาลอินโดนีเซียพยายามที่จะทำลายกำแพงภาษีของหลายประเทศ รวมทั้งสหภาพยุโรป เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกสินค้าประมงอินโดนีเซียให้มากขึ้น ซึ่งการทำลายกำแพงภาษีนั้นเป็นเป้าหมายสำคัญที่จะทำให้อินโดยีเซียกลายเป็นผู้ส่งออกสินค้าประมงรายใหญ่ที่สุดภายในปี 2558
 
ที่มา : FIS

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?